Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Sklepik internetowy, działający pod adresem www.sklep.muzeum.bytom.pl, jest prowadzony przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z siedzibą przy Pl. J. III Sobieskiego 2, 41 –902 Bytom, wpisane do RIK -M 15/99 NIP 626-00-04-392 REGON 000278451 I zwany jest dalej SPRZEDAWCĄ.
 2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.
 3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 4. Zamawiający w sklepiku internetowym, zwany KLIENTEM powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Par.1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

 1. Przedmiot zamówienia zwany jest PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie sklepu i obejmuje głównie książki. KLIENT składa zamówienie, dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia.
 2. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e-mail.
 3. Jedyną formą dostawy jest wysyłka przez Pocztę Polską.
 4. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie sklepiku.
 5. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:
 6. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (Przelewy 24, BLIK),
 7. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail.
 1. Faktura wystawiana jest dla Klienta po uprzednim podaniu danych niezbędnych do jej wystawienia.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie UE.

Par. 2. Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają kosztów przesyłki (podawane są do wiadomości ceny za poszczególne zakresy wagowe przesyłek). Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest podawana mailowo.

Par. 3. Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi 4 dni robocze (od wtorku do piątku) liczonych od daty złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

Par. 4. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru PRODUKTU przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór jest dostępny na stronie). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@muzeum.bytom.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. J. III Sobieskiego 2, 41 –902 Bytom z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub dostarczyć osobiście pod adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. J. III Sobieskiego 2, 41 –902 Bytom niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

Par. 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 –576.
 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) obniżenia ceny; c) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 6. SPRZEDAWCA musi wymienić towar w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 7. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 8. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: sklep@muzeum.bytom.pl
 9. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: a) wymiany towaru na nowy, b) obniżenia ceny towaru, to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 10. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Pl. J. III Sobieskiego 2 , 41 –902 Bytom Z DOPISKIEM „REKLAMACJA ” albo złożyć reklamacje bezpośrednio pod wyżej wymienionym adresem.
 11. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Par. 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. J. III Sobieskiego 2, 41 –902 Bytom wpisane do RIK -M 15/99, NIP 626-00-04-392, REGON 000278451
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.
 3. W trakcie składania zamówienia na stronie KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, zgoda na przesyłanie wiadomości – Newsletter.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie sklepiku internetowego (polityka prywatności) .

Par. 7. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Strona internetowa jest administrowana i redagowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. J. III Sobieskiego 2, 41 –902 Bytom, wpisane do RIK -M 15/99, NIP 626-00-04-392, REGON 000278451  i zwaną dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 6. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji umożliwiających: a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, b) utrzymania sesji Klienta, c) dostosowania witryny do potrzeb Klientów, d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepiku internetowego, e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny sklepik internetowy używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.muzeum.bytom.pl.
 9. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację, wskazany w reklamacji.
 10. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres: sklep@muzeum.bytom.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA.

Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

Cennik wysyłek 2024 rok