Polityka prywatności

Muzeum Górnośląskie szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do
zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Pl. J. III
Sobieskiego 2 , 41 – 902 Bytom wpisane do RIK – M 15/99 NIP 626-00-04-392 REGON 000278451 w
celach realizacji zadań naszej księgarni internetowej, na które składa się realizacja zamówień oraz
wysyłka newsletteru w wersji e-mail, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO
– Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu świadczenia usługi
sprzedaży w e-sklepie, oraz art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu świadczenia usługi wysyłkinewsletteru.

2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji umowy związanej z zakupem e e-sklepie,
natomiast w celu korzystania z usługi newsletteru dobrowolne.

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein iNorwegia),

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych.

5) Osoba podające dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej lub dokona tego w panelu klienta.
Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność przetwarzana danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.bytom.pl

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom
do tego uprawnionym.

8) Osoba podające dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn.
zm.)

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się
skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach
poprzez stronę Polityki Prywatności sklepu internetowego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić
administrację o usunięcie konta. (e.marek@muzeum.bytom.pl).